ති‍්‍රපිටක සතිය නිම්තෙන් කෙරෙන බෞද්ධ වැඩසටහන් මාලාව සදහා කෙරෙන ගෞරවනීය ආරාධනයයි

March 16, 2019 at 8:15 am